Λογιστική Τήρηση

Λογιστική Τήρηση

Η ορθή λογιστική παρακολούθηση, εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης σας. Η ανάλυση, κατάταξη και καταγραφή των οικονομικών γεγονότων της επιχείρησης σας, έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη και έγκυρη παροχή πληροφοριών, τόσο προς τα ελεγκτικά όργανα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όσο και προς εσάς για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων. Ο λογιστής ή το λογιστικό γραφείο που θα αναλάβει τη λογιστική υποστήριξη της επιχείρησής σας, πρέπει να διαθέτει γνώσεις και εμπειρία, ώστε να ανταποκρίνεται στις εξατομικευμένες απαιτήσεις σας.

Το λογιστικό γραφείο Τερζιάδης & Συνεργάτες στελεχώνεται από ανθρώπους που διαθέτουν πολυετή εμπειρία και την απαραίτητη τεχνογνωσία για την παροχή ολοκληρωμένων λογιστικών υπηρεσιών και σύγχρονων λύσεων, ώστε να ανταποκρινόμαστε στις καθημερινές σας ανάγκες.

Ενδεικτικά, προσφέρουμε τις εξής υπηρεσίες:

 • Τήρηση Απλογραφικών βιβλίων (πρώην Β’ κατηγορίας)․ Αφορά κυρίως ατομικές επιχειρήσεις, και προσωπικές εταιρίες
 • Έλεγχος, Λογιστική Αξιολόγηση.
 • Καταχώρηση παραγωγικού κόστους.
 • Καταχώριση των παραστατικών.
 • Παραλαβή και παράδοση των Παραστατικών στην έδρα της επιχείρησης με σαφή ένδειξη (σφραγίδα) της διαδικασίας που προηγήθηκε (καταχώρηση).
 • Παροχή Μηνιαίων Καταστάσεων Εσόδων και Εξόδων.
 • Έλεγχος, συμφωνία και υποβολή τριμηνιαίων Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ (e-ΜΥΦ). Η υποχρέωση αυτή αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων.
 • Τήρηση βιβλίου Μητρώου Παγίων.
 • Τήρηση βιβλίου Πρακτικών του Νομικού προσώπου.
 • Τήρηση Διπλογραφικών βιβλίων (πρώην Γ’ κατηγορίας)․ Αφορά κυρίως εταιρείες νομικού τύπου κεφαλαιουχικές, όπως οι ΕΠΕ, ΙΚΕ και ΑΕ
 • Έλεγχος, Λογιστική Αξιολόγηση.
 • Καταχώρηση παραγωγικού κόστους.
 • Καταχώριση των παραστατικών.
 • Παραλαβή και παράδοση των Παραστατικών στην έδρα της επιχείρησης με σαφή ένδειξη (σφραγίδα) της διαδικασίας που προηγήθηκε (καταχώρηση).
 • Παροχή Μηνιαίων Ισοζυγίων.
 • Έλεγχος, συμφωνία και υποβολή τριμηνιαίων Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ (e-ΜΥΦ). Η υποχρέωση αυτή αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων.
 • Τήρηση βιβλίου Μητρώου Παγίων.
 • Τήρηση βιβλίου Πρακτικών του Νομικού προσώπου.
 • Τήρηση βιβλίων Ναυτιλιακών εταιριών
 • Η τήρηση των βιβλίων αυτών προϋποθέτει βαθιά γνώση του αντικειμένου με σαφή εξειδίκευση επί του αναφερόμενου τομέα, που κατέχουν τα άρτια εκπαιδευμένα στελέχη της εταιρείας μας.
 • Τήρηση βιβλίων Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων και Σωματείων․
 • Εκτέλεση των διαδικασιών που αφορούν δωρεές και χορηγίες.
 • Αντιμετώπιση θεμάτων όπως φόροι δωρεών και χαρτόσημα λοιπών συναλλαγών.
 • Παροχή Μηνιαίων Καταστάσεων ταμείου και λοιπών βιβλίων.
 • Τήρηση βιβλίου Απογραφής Εμπορευμάτων για τις υπόχρεες επιχειρήσεις
  • Ειδική διαδικασία τήρησης και επίβλεψης επί λογιστικών θεμάτων σε επιχειρήσεις e-Shop
   • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και ανακοινώσεις ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ στο ΓΕΜΗ
    • Μετατροπή ΕΓΛΠ σε ΕΛΠ
     Γιατί να επιλέξετε τη λογιστικό γραφείο μας

     Με υπευθυνότητα,εμπειρία και πολύχρονη γνώση οι άνθρωποι της Τερζιάδης & Συνεργάτες αναδεικνύουν τον ουσιαστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η λογιστική στη λειτουργία των επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας έγκυρη και ποιοτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση και προσφέροντας μοναδικές υπηρεσίες.

     Έχετε κάποια απορία ?
     Call us
     Send an email
     Let us call you back