Φοροτεχνική Επίβλεψη

Φοροτεχνική Επίβλεψη

Πέρα από φοροτεχνικοί και λογιστές είμαστε και επιχειρηματίες, οπότε γνωρίζουμε ότι για τη λήψη μίας επιχειρηματικής απόφασης, αλλά και για την ομαλή λειτουργία μιας επιχείρησης, ιδιαίτερη σημασία έχει η μελλοντική φορολογική επιβάρυνση. Απαραίτητο λοιπόν κρίνεται, να υπολογίζεται αυτή, με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Η έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση αναδεικνύεται σε ισχυρό επιχειρηματικό πλεονέκτημα, σε µία εποχή ριζικών αλλαγών της φορολογικής νομοθεσίας. Μόνο οι επιχειρήσεις που έχουν αποτελεσματικό πλάνο στρατηγικής πρόβλεψης και διαχείρισης των φόρων, μπορούν να επιβιώσουν και να ευημερήσουν σε ένα τόσο ασταθές οικονομικό περιβάλλον.

Στο φοροτεχνικό γραφείο Τερζιάδης & Συνεργάτες με γνώμονα την ισχύουσα νομοθεσία, λειτουργούμε στο μέγιστο βαθμό προς την επιχειρηματική σας ωφέλεια. Με εχεμύθεια, γνώση και διακριτικότητα εστιάζουμε στις ιδιαιτερότητες της επιχείρησής σας και φροντίζουμε για την έγκαιρη τακτοποίηση των φορολογικών σας υποχρεώσεων σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προθεσμίες και διατάξεις.

Ενδεικτικά, προσφέρουμε τις εξής υπηρεσίες:

 • Αναλαμβάνουμε τον Έλεγχο, τη Σύνταξη και την Υποβολή στις ειδικές πλατφόρμες της Δημόσιας Διοίκησης, των παρακάτω:
 • Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (μηνιαία ή διμηνιαία).
 • Μηνιαία Δήλωση Listing.
 • Μηνιαία Δήλωση Intrastat.
 • Μηνιαία Δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.
 • Μηνιαία Δήλωση Απόδοσης Φόρου Επιχειρηματικών Αμοιβών.
 • Έντυπο Ε2.
 • Έντυπο Ε3.
 • Έντυπο Ε9.
 • Έντυπο Ν.
 • Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
 • Εκπρόθεσμες διακοπές επιχειρήσεων
 • Αξιολόγηση προϋποθέσεων υπαγωγής.
 • Διαπίστωση πραγματικού χρόνου διακοπής.
 • Υποβολή αιτήματος διακοπής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Κοστολόγηση προϊόντων
 • Κοστολόγηση προϊόντων / υπηρεσιών – Προσδιορισμός Προτύπου Κόστους
 • Καθορισμός Πολιτικών και παραγωγικών τμημάτων επίδρασης στην παραγωγή και επεξεργασία α υλών, ημι-έτοιμου, ετοίμου προϊόντος.
 • Ανάλυση λειτουργικών δαπανών – Ελαχιστοποίηση & Επαναπροσδιορισμός τους
 • Μέτρηση χρηματοοικονομικής ισορροπίας – Εξέταση αναγκών εξωτερικής χρηματοδότησης & αναγκών σε Κεφάλαιο Κίνησης
 • Έλεγχος μορφής & κόστους υφιστάμενου Τραπεζικού Δανεισμού
 • Σύνταξη και επιμέλεια καταστατικών και συμφωνητικών σύστασης λύσης και τροποποιήσεων όλων των εταιρικών τύπων καθώς και κωδικοποίηση αυτών
  • Σύνταξη μοντέλων βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης ανάλυσης των οικονομικών δεδομένων της επιχείρησης, με στόχο την ασφαλή πρόβλεψη του επιθυμητού φορολογικού αποτελέσματος σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις
   • Παροχή νομικής υποστήριξης για την αντιμετώπιση σύνθετων ζητημάτων φορολογικής φύσης ή εταιρικής λειτουργίας τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο
    • Εφαρμογή μοντέλου παρακολούθησης λογιστικής κόστους και σχεδιασμού του παραγωγικού μοντέλου (καρτέλα αποθέματος)
     • Επίβλεψη τήρησης βιβλίου παραγωγής και κοστολογίου
      • Κοστολόγηση παραγωγής σε συνάρτηση με τα σταθερά και μεταβλητά κόστη που επιδρούν από εσωτερική (εταιρεία) και εξωτερική (προμηθευτές αποθεμάτων) προέλευση
       • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης και υποβολή των σχετικών δηλώσεων, πλήρως εναρμονισμένων µε την ισχύουσα νομοθεσία
        • Προετοιμασία και σύνταξη αποτελεσμάτων σε επίπεδο πρόβλεψης, σύμφωνα με το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο, για ενημέρωση της Διοίκησης της Εταιρείας
         • Παρακολούθηση Μητρώου Παγίων και Αποσβέσεων αυτών
          • Απομακρυσμένη Λογιστική και Φοροτεχνική Παρακολούθηση σε ασφαλές περιβάλλον σύμφωνα με τα κριτήρια εφαρμογής του κανονισμού GPDR
           • Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με το Δημόσιο (ΔΟΥ, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕΜΗ, Περιφέρεια και Επιμελητήρια)
            • Μεταβολές σε Μητρώο για την ορθή απεικόνιση των στοιχείων
             • Άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμούμε τη συνδρομή νομικής υποστήριξης εφόσον απαιτείται
              • Προετοιμασία δικαιολογητικών και σύνταξη εντύπου Δημοτικών Τελών
               Γιατί να επιλέξετε το φοροτεχνικό γραφείο μας

               Τα άρτια καταρτισμένα και με υψηλή ειδίκευση στελέχη μας, είναι ικανά να αναπτύξουν ένα εμπεριστατωμένο φορολογικό πλάνο, πλήρως εναρμονισμένο µε την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Παρέχοντας υψηλής ποιότητας φοροτεχνικές υπηρεσίες, εγγυόμαστε ότι θα χειριστούμε τα φορολογικά σας θέματα με απόλυτο επαγγελματισμό και συνέπεια, ώστε να φέρουμε σε εσάς το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

               Έχετε κάποια απορία ?
               Call us
               Send an email
               Let us call you back