Επενδύσεις

Επενδύσεις

Στο σημερινό, συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, η ανάγκη για επένδυση είναι συνήθως μονόδρομος, για επιχειρηματίες που θέλουν να δρουν ανταγωνιστικά στους κλάδους που δραστηριοποιούνται.

Η επιστημονική κατάρτιση των στελεχών της Τερζιάδης & Συνεργάτες συνδράμει στην επιχειρηματική σας απόφαση, αξιολογώντας την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του επενδυτικού σας σχεδίου.

Ενδεικτικά, προσφέρουμε τις εξής υπηρεσίες:

 • Εκπόνηση και σχεδιασμός Μελετών Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας του επενδυτικού πλάνου
  • Αξιολόγηση και χρήση επενδυτικών εργαλείων
   • Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων Διακρατικών και Διασυνοριακών Προγραμμάτων και συγχρηματοδοτούμενων έργων (Interreg, Life, Horizon 2020, Erasmus, κ․α․)
    • Αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στήριξης
     • Αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης με χρήση των εγχώριων επενδυτικών εργαλείων (Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ, LEADER, κ․α․)
      • Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση προτάσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών και επενδυτικών σχεδίων
       Γιατί να επιλέξετε τη λογιστική εταιρεία μας

       Το πλούσιο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας μας είναι η απόδειξη της επιτυχίας μας για τη διασφάλιση του επενδυτικού σας κεφαλαίου. Εφαρμόζοντας στατιστικά μοντέλα αναπτυξιακού χαρακτήρα και απόδοσης, έχουμε τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε τη δυναμική και τη σταθερότητα της κρινόμενης επένδυσης, ώστε να επενδύσετε τα χρήματά σας με ασφάλεια με προσδοκώμενες ικανοποιητικές αποδόσεις.

       Έχετε κάποια απορία ?
       Call us
       Send an email
       Let us call you back