Διαχείριση Μισθοδοσίας

Διαχείριση Μισθοδοσίας

Γνωρίζοντας πως το ανθρώπινο δυναμικό, είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία μιας επιχείρησης, αλλά και παράλληλα ότι το μισθολογικό κόστος, είναι μια αξιοσημείωτη δαπάνη, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνάρτηση μεταξύ κόστους και ωφέλειας προσωπικού. Ακόμη, η δαιδαλώδης εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία δημιουργεί προβλήματα στην κατανόηση και στη συμφωνία με το μεταβαλλόμενο νομοθετικό πλαίσιο. Απαιτείται λοιπόν βαθιά γνώση του αντικειμένου, ώστε να παραχθεί ολοκληρωμένη υποστήριξη επιχειρήσεων στον τομέα της μισθοδοσίας.

Στο λογιστικό γραφείο Τερζιάδης & Συνεργάτες διαθέτουμε βαθιά γνώση της σχετικής νομοθεσίας, πολυετή εμπειρία στην έκδοση μισθοδοσίας και τη διαχείριση εργασιακών θεμάτων και την απαραίτητη τεχνολογική υποστήριξη, ώστε να παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης σας.

Ενδεικτικά, προσφέρουμε τις εξής υπηρεσίες:

 • Προϋπολογισμός Μισθοδοσίας
 • Προϋπολογισμός και Πρόβλεψη κόστους μισθοδοσίας σε ετήσια βάση στο πλαίσιο σύνταξης μοντέλων χρηματοροής και φορολογικών αποτελεσμάτων.
 • Υπολογισμός κοστολογίου πριν προχωρήσετε σε πρόσληψη
 • Υπολογισμός αμοιβής των εξωτερικών συνεργατών της επιχείρησης σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση.
 • Προϋπολογισμός νόμιμου μισθού για κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά.
 • Ανάλυση μισθοδοσίας σε κέντρα κόστους, σε απόλυτη σύνδεση με τα τμήματα παραγωγής (Διοίκηση, Παραγωγή, Πωλήσεων, Έρευνα & Ανάπτυξη, Χρηματοοικονομικά)
 • Παρακολούθηση προκαταβολών εργαζόμενων
 • Πλήρης Υποστήριξη σε θέματα Μισθοδοσίας
 • Υπολογισμός της μισθοδοσίας σας ανά μήνα και σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων.
 • Τήρηση ατομικού φακέλου εργαζόμενου.
 • Σύνταξη και υποβολή προγραμμάτων ωρών εργασίας.
 • Σύνταξη και υποβολή πινάκων εναλλαγής ωρών εργασίας, για περιπτώσεις εναλλασσόμενου ωραρίου.
 • Εναλλακτικές προτάσεις βαρδιών και προγράμματος εργασίας με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης.
 • Χορήγηση κάθε είδους βεβαιώσεων των εργαζομένων (Αποδοχών, Επιδομάτων κλπ).
 • Δυνατότητα αποστολής αρχείου στην τράπεζα συνεργασίας σας για την αυτόματη ενημέρωση των λογαριασμών μισθοδοσίας του προσωπικού σας.
 • Ηλεκτρονική έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας (για ΙΚΑ)
 • Ενημέρωση για θέματα αδειών εργαζομένων.
 • Ενημέρωση σχετικά με τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης του ιδιαίτερου καθεστώτος απασχόλησης προσωπικού στο εξωτερικό, έκδοση κάρτας ευρωπαϊκής ασφάλισης, τακτοποίηση λοιπών δικαιολογητικών.
 • Πλήρης Διαχείριση των Μισθολογικών σας Υποχρεώσεων
 • Σύνταξη και υποβολή καταστάσεων ΑΠΔ, υπολογισμός ΦΜΥ
 • Υποβολή των εντύπων στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη.
 • Έκδοση και ηλεκτρονική αποστολή των αποδείξεων μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο, με ανάλυση δεδομένων σύμφωνα με τις κείμενες εργασιακές και ασφαλιστικές διατάξεις.
 • Ενημέρωση του μισθολογικού κόστους στα λογιστικά βιβλία σας.
 • Έλεγχος, υπολογισμός και υποβολή των δεδομένων ενσήμων του προσωπικού σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ.
 • Έλεγχος, υπολογισμός και υποβολή πρόσθετων ασφαλιστικών εισφορών για λογαριασμό λοιπών (δευτερευουσών) επικουρικών ταμείων.
 • Σύνταξη και υποβολή των εντύπων (προσλήψεις, αποχωρήσεις απολύσεις, πίνακας προσωπικού, γνωστοποίηση συμβάσεων).
Γιατί να επιλέξετε το λογιστικό γραφείο μας

Οι σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων αλλά και το πολύπλοκο νομοθετικό πλαίσιο οδηγούν ολοένα και περισσότερο στην ανάθεση της μισθοδοσίας σε ικανούς λογιστές ή λογιστικά γραφεία. Με αποδεδειγμένη επιτυχία στον κλάδο αναλαμβάνουμε επιτυχώς όλο το φάσμα της μισθοδοσίας κάθε μορφής εταιρείας και αντικειμένου δραστηριότητας, αποφορτίζοντάς σας από τη συγκεκριμένη χρονοβόρα διαδικασία. Χρησιμοποιώντας προηγμένα και σύγχρονα συστήματα παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες μισθοδοσίας χωρίς να απαιτείται η φυσική μας παρουσία.

Έχετε κάποια απορία ?
Call us
Send an email
Let us call you back